PROGRAMA FAMILIA ESCOLA

PRESENTACIÓ

La psicomotricitat neix a principis del segle XX a partir dels descobriments i aportacions de la neurofisiologia, la psiquiatria infantil i les diverses escoles de psicologia evolutiva per destacar la interrelació entre el desenvolupament de la motricitat, la intel·ligència, l’afectivitat i la sociabilitat.

A partir dels anys 50, les successives investigacions i les noves corrents psicològiques i mèdiques: -la psicoanàlisi, la psicologia gestalt, sistèmica, l’etologia, les escoles orientades a la comunicació no verbal- van incidir encara més en la concepció holística i la globalitat de l’ésser humà demostrant de forma contrastada els beneficis i l’eficàcia de la psicomotricitat.

La identitat pròpia de la psicomotricitat es va anar delimitant a partir de diferents línies, unes més funcionalistes i d’altres més dinàmiques i relacionals, que tenen en compte un model explicatiu dels conflictes psíquics i la importància amb la relació amb l’entorn: -família, escola i comunitat-

 

OBJECTIUS

Propiciar relacions mitjançant el joc, per enriquir els recursos comunicatius dels pares exercint una influencia implícita en l’educació dels seus fills i filles.

Facilitar l’expressivitat motriu com a medi natural de recerca i expressió en els infants de mesos fins els sis anys, incidint en els aspectes motrius, afectius, creatius i cognitius.

Afavorir les relacions pares, mares, infants, mestres, compartint un espai de joc en un clima de tranquil·litat, alegria i goig.

Facilitar l’intercanvi significatiu entre els diferents membres del grup, partint de la realitat de cadascú, respectant la seva diversitat.

Facilitar l’escolta, la comprensió, l’expressió, la reflexió, per tal de propiciar una transformació, tant de la realitat quotidiana que ens envolta, com pel que fa a enriquir la forma d’expressar-la.

 

Objectius per als adults

 • Aprofundir en la realitat dels pares – mares com a primers educadors.
 • Compartir amb el fill/a l’experiència del joc.
 • Anar percebent els significats que les coses poden tenir per l’infant, tot respectant la seva personalitat singular i basant-se en això, afavorir la relació, donant-li una visió positiva de si mateix i del seu món.
 • Donar-li temps al nen perquè organitzi el seu joc, la seva manera, comprometent-se emotivament amb la importància dels seus jocs i així fer-los plenament significatius.
 • Ser capaços en una situació de conflicte, d’adaptar la nostra actuació, de forma continuada i flexible.
 • Desdramatitzar els conflictes quotidians, jugant-los.
 • Facilitar la comunicació i l’intercanvi entre les diferents famílies.
 • Donar facilitat als pares – mares en el seu saber fer des de la seva pràctica i el sentit comú

 

Objectius per als nens/es

 • Afavorir el coneixement i el domini del cos explorant les seves possibilitats sensoriomotrius.
 • Explorar l’espai i el temps a través del joc.
 • Autoafirmar-se mitjançant la capacitat de fer i avançar en el procés d’autonomia, amb la implicació
  empàtica dels pares.
 • Afavorir el joc simbòlic a partir de les situacions comunicatives amb altres nens i adults.
 • Gaudir jugant amb els pares.
 • Identificar la pròpia experiència viscuda en el joc, representant-la per mitjà d’altres llenguatges.