PROGRAMA FAMILIA ESCOLA

METODOLOGÍA

La metodologia de referència és la Pràctica Psicomotriu Educativa i Preventiva segons el professor Bernard Aucouturier.

En cada sessió hi ha dos moments, el simbòlic arcaic i el simbòlic.

Aquesta metodologia s’articula a partir de sistema d’actituds, que es posen en acció per mitjà dels recursos d’intervenció que conformen la tecnicitat, com la mirada, la ubicació, la postura corporal, el gest, la paraula, el to, l’escolta…

Els agrupaments són heterogenis, flexibles i lliures. Tant a l’inici de la sessió com el final, quan és fa un únic joc (tradicional, conte, creació, dansa), es donen en gran grup. En diferents moments de la sessió es produeixen diferents agrupaments, segons quina sigui l’evolució del grup, mare/infant, pare/mare/ infant, infant/infant,… tots els possibles.

 

LA NOSTRA INTERVENCIÓ

Se centra en donar seguretat als pares – mares com a experts de vida quotidiana amb el nen, nena, vetllant perquè no es projectin les pròpies necessitats i ànsies en el fill/a, facilitant la presa de consciència d’actituds més obertes a les necessitats, interessos, … de l’infant i resoldre‘ l de forma pertinent, respectant la seva singularitat. Tot això en un ambient en què pares i educadors estan presents d’una forma nova, en un context relacional on hi ha cabuda per al projecte personal: pare – mare, home – dona, persona.