NOVA EDICIÓ!

 

ORGANITZACIÓ
FACULTAT D’EDUCACIÓ – DEPARTAMENT DE DIDÀCTIQUES APLICADES.

COL.LABORACIÓ

GRUP DE FORMADORS/ES DE PSICOMOTRICITAT DE L’AEC (Associació per a l’expressió i la comunicació), integrada en la ASEFOP (Associació Europea d’escoles de Formació en Pràctica Psicomotriu).).

JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS DEL CURS

La Pràctica Psicomotriu Aucouturier en la seva vessant educativa i preventiva  té com a objectiu la maduració psicològica de l’infant a través de la via corporal. Aquesta pràctica proposa una manera de acompanyar al grup de nens i nenes i que els hi permet desenvolupar-se d’una manera harmònica, en un ambient prou ric, variat i flexible.

El curs de formació té com a finalitat arribar a assolir una competència professional per a intervenir amb els infants en el marc de l’escola i altres entorns educatius.

PERFIL PROFESSIONAL I DESTINATARIS

A tots i totes les professionals que atenen i acompanyen els nens i nenes en el seu procés de desenvolupament i de maduració psicològica: educadors d’escoles infantils (0-3 anys), espais familiars, ludoteques, mestres del cicle d’educació infantil i primària, així com també els professionals que estan en centres de desenvolupament infantil, logopedes, suport a la integració i acollida, fisioterapeutes, psicòlegs infantils i psicopedagogs, educació lliure, terapeutes ocupacionals, etc.

CONTINGUT I METODOLOGIA

Els continguts, seguint la nostra especificitat, estant organitzats per ajudar als participants a ser els protagonistes d’aquest procés formatiu que està estructurat en tres eixos:

Formació corporal

Aquest és un procés formatiu que facilita l’escolta de l’altre, a partir de la disponibilitat personal. Aquest procés passa bàsicament per la via corporal, a través de situacions de grup, de parella, de trio i individual, seguides de moments de reflexió personal i col·lectiva que els porta a la dimensió simbòlica (representació a través de diversos llenguatges expressius i de produccions plàstiques).

Aquest treball vivencial corporal en grup és transversal a tots els mòduls.

Formació teòrica

Aquest eix ho enfoquem des d’un marc teòric d’orientació dinàmic que ajuda a situar la Pràctica Psicomotriu i a construir la base psicopedagògica que permet als alumnes analitzar i integrar els conceptes necessaris per a la comprensió de l’expressivitat motriu dels nens i nenes. La discussió en petit grup, el debat obert i els textos de suport, permeten que les aportacions dels experts es vagin integrant en la pràctica educativa quotidiana perquè la teoria sigui realment una reflexió sobre la pròpia pràctica.

Aquesta part de la formació es realitza a partir dels seminaris que componen els 4 mòduls.

Formació pedagògica

És l’eix en què s’articula i troba justificació la formació teòrica i la personal. Es desenvolupa a partir d’una recerca centrada en l’observació interactiva dels nens i nenes, la definició dels principis i les estratègies d’intervenció, per dirigir-se cap a la conducció autònoma de la sessió a través de les pràctiques guiades i la supervisió en centres de pràctiques de l’Associació.

Aquesta part de la formació forma part del mòdul 2.

Cada eix s’articula en diversos mòduls de treball: en gran grup presencial, en petit grup i mitjançant el treball individual presencial i tutoritzat a distància.

TEMARI DELS MÒDULS

 1. Principis i estratègies psicomotrius I i II.
 2. Observació psicomotriu i anàlisis del treball psicomotor
 3. Psicologia i Pedagogia aplicada a l’escola: Desenvolupament global i joc 0-7 anys.
 4. Acció tutorial i Projecte final.

 

 1. PRINCIPIS I ESTRATÈGIES PSICOMOTRIUS I i II

Objectius

 • Conèixer el naixement i evolució al llarg de la història del concepte de
 • Entendre els fonaments teòric-filosòfics específics de la pràctica psicomotriu de B. Aucouturier.
 • Conèixer el sistema d’actituds i el sistema d’acció del psicomotricista.
 • Conèixer l’organització i l’estructura de cada sessió i del procés d’intervenció.
 • Aproximar-se a conceptes psicològics i psicoanalítics que donin sentit a les estratègies d’intervenció.
 • Comprendre de la conceptualització teòrica específica de la pràctica psicomotriu de B. Aucouturier aplicada a la intervenció educativa i preventiva.
 • Interrelacionar, les aportacions de les tres vessants de la formació: ser i estar, saber i fer per intervenir ajustadament.

Continguts

 • La psicomotricitat com visió integradora i interdisciplinar
 • Història i enfocaments actuals.
 • Cos, acció i moviment.
 • Comprensió del nen a través de la seva expressivitat motriu; és a dir, la seva relació amb el seu cos, l’espai i el temps, els objectes i les persones.
 • El rol del psicomotricista com element afavoridor del procés de maduració del nen per la via sensoriomotriu.
 • Organització de l’espai i del temps.
 • Sistema d’accions i actituds.

Vivència en propi cos d’un procés que facilita la comprensió global del desenvolupament de l’infant a partir de la temàtica del mòdul.

Metodologia

Partim dels coneixements previs dels alumnes sobre cada tema, la reflexió en petit grup sobre les qüestions que es plantegen, per arribar a l’anàlisi conjunt de casos i a moments puntuals d’exposició oral amb suport de material audiovisual.

Contrast d’expectatives, classe expositiva, laboratori de problemes.

Treball vivencial corporal en grup.

Bibliografia

 • Arnaiz, P. Rabadán, M. y Vives, I. (2001). La psicomotricidad en la escuela: una práctica educativa y preventiva. Ediciones Aljibe, Málaga.
 • Aucouturier, B. (2004). Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz. Graó. Barcelona
 • Aportacions específiques del formador.
 1. OBSERVACIÓ PSICOMOTRIU I ANÀLISIS DEL TREBALL PSICOMOTOR

Objectius

 • Aplicar la metodologia de la observació.
 • Constatar l’evolució d’un infant des de la seva etapa de desenvolupament.
 • Analitzar les manifestacions dels infants en el marc educatiu.
 • Analitzar les manifestacions dels adults en el recorregut de les sessions.
 • Incidir en el procés de formació del psicomotricista.
 • Participar en sessions d’infants tutoritzades de pràctica psicomotriu
 • Intervenir en les sessions d’anàlisi post sessió i valorar el recorregut dels infants.
 • Treballar en parelles d’iguals el propi procés de formació pedagògica.
 • Relacionar les sessions amb temàtiques que aporta la teoria.

Continguts

 • Que entenem per observació.
 • Capacitat d’observació i escolta del psicomotricista.
 • Els paràmetres de l’observació psicomotriu.
 • El registre de l’observació.
 • El anàlisis de les observacions: primer i segon moment.
 • Que observem segons l’edat.
 • Que observem segons el marc.
 • La recollida d’observació.
 • Hipòtesis i projecte de treball psicomotor del grup.
 • Vivència en propi cos d’un procés que facilita la comprensió global del desenvolupament de l’infant a partir de la temàtica del mòdul.
 • Assistència a 18 sessions de pràcticum en escoles externes tutoritzades: observació- cointervenció-intervenció.
 • Recull i anàlisi de les sessions mitjançant diari de pràctiques.

 Metodologia

 • Continguts teoricopràctics.
 • Anàlisi i aplicació de l’evolució d’un nen / nena en un marc natural.
 • Anàlisi de les sessions de psicomotricitat en un àmbit educatiu.
 • Des del treball personal a l’observació de les actituds.
 • Anàlisi i reflexió del propi procés.
 • Plantejament i resolució de situacions
 • Contrast d’expectatives, classe expositiva, laboratori de problemes

Treball vivencial corporal en grup

Anàlisi del treball psicomotor

Les tutores de pràctiques mostraran a partir de la visualització de vídeos dels diferents grups de nens/nenes que s’analitzaran:

 • L’evolució del mateix grup durant el recorregut d’aquest curs.
 • El moment evolutiu en què estan i com evolucionen.
 • El plantejament de les sessions tenint en compte l’edat en què es troben.
 • Les estratègies dels psicomotricistes per poder-se ajustar a les necessitats del moment.
 • Els jocs que sorgeixen en els diferents moments.

Objectius

 • Evidenciar l’evolució dels nens / nenes durant l’etapa en què es realitzen les filmacions.
 • Diferenciar les diverses propostes de la sessió tenint en compte l’edat dels nens/nenes i els diferents marcs de referència.
 • Utilitzar pautes, registres, programacions per la formalització de dades i informacions.

Bibliografia

 • ARNÁIZ, P. i BOLARÍN, M.J. (2000). Guía para la observación de los Parámetros psicomotores. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, nº37.
 • ARNÁIZ, V. (2003) Una avaluació en la pràctica psicomotriu. Guix d’infantil, núm. 15.
 • GARCIA, L. (2000). La observación psicomotriz. Entre líneas, núm. 7.
 1. PSICOLOGIA I PEDAGOGIA APLICADA A L’ESCOLA: DESENVOLUPAMENT GLOBAL I JOC 0-7 ANYS.

Dsenvolupament Global

Objectius

 • Ampliar la comprensió del desenvolupament psicològic del nen i de la nena.
 • Interrelacionar diverses aportacions de la psicologia evolutiva amb la perspectiva integral del desenvolupament del nen i de la nena.
 • Informar sobre conceptes psicològics i psicoanalítics elementals.
 • La construcció de la identitat.
 • Aprendre a descobrir la visió sistèmica en la pràctica professional diària.
 • Treballar la comunicació com a xarxa de relacions entre els entorns familiars, escolar, comunitari i social.

Continguts

 • Moments evolutius segons diversos autors.
 • De la pulsió d’afecció a la pulsió de domini.
 • La imatge del cos com a base de la identitat.
 • Les emocions com el motor de la intel·ligència.

Metodologia

Exposició oral i discussió en petit grup.

 • Plantejament i resolució de situacions.
 • Contrast d’expectatives, classe expositiva, laboratori de problemes.
 • Treball vivencial corporal en grup.

Neurofisiologia

Presentarem les bases neuroanatòmiques i neurofisiològiques de la motricitat humana, per entendre com el cervell controla la conducta del moviment a mesura que va madurant en relació amb l’entorn.

Objectius:

 • Familiaritzar-se amb l’estructura i les funcions de les cèl·lules de el sistema nerviós.
 • Conèixer l’estructura de sistema nerviós; sistema nerviós central i sistema nerviós perifèric.
 • Entendre els mecanismes compromesos en el control cerebral del moviment.
 • Promoure el pensament crític sobre la intervenció en el procés maduratiu de l’infant i la nena al llarg dels seus primers anys de vida.

Continguts:

 • Descriure l’estructura i les funcions de les cèl·lules més importants de el sistema nerviós. Entendre com es dóna la comunicació a les cèl·lules nervioses, i com aquestes poden comunicar-se entre si i amb els músculs i els òrgans sensorials.
 • Conèixer les característiques bàsiques de sistema nerviós. Presentar com es desenvolupa el sistema nerviós central, i com es comunica amb la resta de el cos a través de el Sistema Nerviós Perifèric.
 • Descriure els principis de la contracció muscular, del control reflex el moviment, el control cerebral de el moviment.
 • Conèixer les etapes del procés maduratiu de l’infant i la nena.

Metodologia:

 • A partir dels coneixements previs de el grup sobre el desenvolupament maduratiu de la motricitat de l’infant, aprofundirem en conceptes teòrics bàsics de sistema nerviós i muscular per entendre com el nen es relaciona amb l’entorn a partir del seu moment maduratiu, i adquireix habilitats cada vegada més complexes.
 • Obrir espais per debatre sobre la intervenció psicomotriu en relació a l’acompanyament maduratiu dels nens i les nenes en els seus primers anys de vida, partint dels coneixements actuals de les neurociències.

Bibliografia:

 • Carlson N.R. (2006). “Fisiología de la conducta”. Ed. Pearson; Madrid.
 • Ferré Veciana, J. Ferré Rodríguez, M. (2005). “El desarrollo neuro-senso-psicomotriz de los 3 primeros años de vida”.Ed. Lebón; Barcelona
 • Myers D. G. (2004). “Psicología”. Ed. Panamericana; Madrid.

Expressivitat motriu i joc

El joc com a eina per al desenvolupament global dels nens i nenes així com per entendre l’expressivitat motriu com a mitjà principal de relacionar-se i conèixer el món per part del nen i la nena.

Revisarem l’evolució natural del joc i anirem aprofundint en les sessions de psicomotricitat, comparant les diferents manifestacions del joc en els diferents temps i espais de la sala.

Objectius

 • Adquirir la capacitat d’observar el moviment espontani dels nens i nenes, tenint en compte l’activitat física (la tonicitat corporal, la mobilitat articular, els eixos del moviment, l’equilibri corporal, etc.).
 • L’experiència emocional del cos (moviment emocionat, tonicitat i emoció, postura, moviment dispers, bloquejat, harmònic, etc.) i el cos en relació (rebuig del contacte, recerca de l’altre, a través del moviment, aproximació, distàncies, etc. ).
 • Aquesta capacitat ha de permetre afavorir el desenvolupament harmònic del nen i la nena i també poder detectar les alteracions del mateix, per poder intervenir adequadament.

Continguts

 • Les accions que afavoreixen o limiten el desenvolupament harmònic des del punt de vista de la motricitat.
 • Breu recorregut sobre els avenços neurològics i comentaris dels autors més rellevants dins la neurofisiologia.
 • L’adquisició del moviment: relació entre maduració, reforç emocional i interès per l’entorn.

 Metodologia

 • A partir dels coneixements previs dels alumnes sobre el tema, farem un recorregut teòric de l’adquisició del moviment, donant rellevància al primer any de vida com l’etapa en la qual es conquesta la possibilitat de mantenir el cos en la verticalitat. La maduració de la musculatura antigravitatòria i l’equilibri corporal en peu influiran en la resta d’activitats corporals posteriors.
 • Una part important del treball pràctic, amb la finalitat de poder experimentar les fases i les limitacions referents a la postura, la tonicitat i el moviment.

El contacte corporal conscient, com una eina d’intervenció en la Pràctica Psicomotriu. 

Bibliografia

 • Principals autors de psicologia evolutiva: Piaget, Wallon, Freud, Bowlby, Stern, Winnicott y elaboracions de material ASEFOP.
 • Rota, Josep. (2015) La intervención psicomotriz: de la pràctica al concepto. Ed Octaedro. Barcelona
 • Wild, Rebeca. (2017) Etapas del desarrollo. Herder. Barcelona.
 • W. Winnicott (1990) Los bebés y sus madres. Ed. Paidós. Barcelona

Coherència educativa i treball en xarxa

Des de la perspectiva que necessitem de les famílies per cobrir els objectius educatius de l’escola, el seminari podria desenvolupar seguint aquests eixos:

 • La comunicació com a xarxa de relacions.
 • L’escola com a idea de comunitat. En la construcció de la biografia dels nens i nenes estan incloses totes les persones implicades en la seva educació.
 • Expectatives de l’escola respecte a les famílies.
 • Aproximació a l’intent d’entendre com s’organitza l’estructura familiar actual.
 • Alguna d’aquestes estructures fragilitza els processos d’identitat i de separació dels nens i nenes petits.

 Objectius

 • Conèixer i valorar les possibilitats d’intercanvi amb professionals d’altres àmbits per enriquir l’acció educativa.
 • Presentar els diferents dispositius d’atenció a la infància i la seva família pot ser aquesta un recurs.
 • Reflexionar sobre les possibles formes de relacionar-se amb els elements en xarxa. El paper del psicomotricista.
 • Dissenyar models d’intervenció que facilitin l’equitat i la cohesió social i ajudin a la transformació.

Continguts

 • Concepte de xarxa i serveis ¿Qui és el protagonista? Quin paper juga cada un? Com es poden utilitzar?
 • Presentar i caracteritzar les funcions dels principals dispositius dels Serveis Educatius: EAP, CREDAC, CRP, LIC.
 • Presentar els dispositius d’atenció a la infància d’altres àmbits: CDIAP, CSMIJ, EAIA.
 • Com actuar per derivar feia un servei especialitzat?
 • Com fer per treballar en xarxa? A través de trucades, reunions, presa de decisions, informes… què vol dir coordinació?
 • La relació entre els professionals i les famílies: responsabilitat i privacitat.

 Metodologia

 • Exposició oral i discussió en grup.
 • Dramatització d’alguna situació d’intercanvi entre professionals de diferents àmbits. Joc de rols.
 • Il·lustracions a partir d’algun cas viscut real de coordinació.
 • Possibilitat de presentar i discutir alguna situació viscuda o coneguda pels participants.

Bibliografia

 • Aucouturier, B. (2004). Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz. Graó.
 • Parellada, C.; Traveset M. (2017). Revolució del sistema educatiu. Ed. Octaedro.
 • Aportacions específiques del formador.
 1. ACCIÓ TUTORIAL I PROJECTE FINAL.

Objectius

 • Elaborar recursos i ajustaments al PROPI Procés Formatiu.
 • Autoavaluar l’Aprofitament del curs amb la coordinació.
 • Interrelacionar, per intervenir ajustadament, els Aportacions de les tres vessants: ser i estar, saber i fer.
 • Donar la informació necessària per guiar el treball que s’ha de realitzar com a resultat dels aprenentatges en AQUEST curs.
 • Analitzar les pròpies intervencions en els grups de pràctiques autònomes.
 • Organitzar i estructurar les irregularitats o desajustaments respecte al ritme i especialització de la pròpia sessió.

Continguts

 • Acompanyament tutorial del recorregut formatiu.
 • Participació en el Dispositiu institucional.
 • Fortaleses i debilitats de la nostra intervenció.
 • Adequació del projecte a les Diverses realitats professionals.
 • Aspectes formals de l’elaboració i presentació del projecte final.
 • Què i com ho fem per arribar a…? ¿per què ho fem?
 • Moments fàcils i moments difícils en la nostra intervenció.
 • El sentit profund de les accions i jocs dels nens i nenes.
 • Excés i defecte de la nostra organització. Punts forts i punts febles.

Metodologia

 • Aportació de l’alumnat a través de vídeos, escrits, power point o fotografia d’alguns moments significatius de la vostra feina.
 • Exposició oral i discussió en petit grup a partir de petites experiències vivencials.
 • Tutories individualitzades.
 • Dispositiu Institucional Mendel.
 • Acció tutorial i seguiment en grups de les pràctiques externes.
 • Acompanyament en l’elaboració del projecte i la seva defensa.

Bibliografia

 • Elaboracions de material de les escoles ASEFOP.
 • Aportacions específiques del formador.

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS:

El curs d’especialització Universitari en Pràctica Psicomotriu Educativa i Preventiva té una durada de 30 crèdits ECTS (750 hores), distribuïdes en 20 caps de setmana i 18 sessions de 3 hores en centres de pràctiques segons l’especialitat i la disponibilitat.

El curs es desenvolupa en format semi-presencial; consta de 60% de treball presencial i el 40% de treball i estudi autònom.

Calendari de la formació 2022-2024 i horaris

 • 2022: Octubre 7 i 8 (Jornada AEC); octubre 21 i 22; noviembre 18 i 19; diciembre 16 i
  17.
 • 2023: Enero 13 i 14; febrero 17 i 18; marzo 17 i 18; abril 14 i 15; mayo 12 i 13; junio 9 i
  10
 • 2023: septiembre 15 i 16; octubre 6 i 7 (Jornada AEC); octubre 27 i 28; noviembre 24 i
  25; diciembre 15 i 16.
 • 2024: Enero 12 i 13; febrero 16 i 17; marzo 15 i 16.

GRUP INTERNACIONAL: Divendres en línea de 18h a 21h.; Dissabtes en línea de 18 a 21h. Horari peninsular espanyol.
Dos trobades presencials intensives: mes de gener i juliol 2021, a determinar les dates.

GRUP NACIONAL: Divendres en línea de 18h a 21h.; Dissabtes presencial de 9.00h a 19’00 h.

Alguna data i contingut és susceptible de variació durant el curs.

 

Distribució de les hores

 • Temps de treball presencial: 250h.
 • Temps de treball dirigit: 200h.
 • Temps de treball autònom: 300h.

Cada procés formatiu i cada Treball de Final de Postgrau (TFP) serà supervisat per una tutor/a.

La seva lectura serà pública i semipresencial per tots els i les alumnes del curs, durant l’últim cap de setmana del mes de març del 2024.

 

Format de les sessions:

 • El format semipresencial de les sessions serà híbric i sincrònic.

 

AVALUACIÓ i DIPLOMA FINAL

L’avaluació és continua i segueix els criteris globals de la Universitat  de Barcelona. Es requereix::

 • Assistència obligatòria a un mínim del 80% del curs
 • Aprofitament i participació activa.
 • Elaboració de treballs monogràfics amb grup d’acord amb els criteris definits a principi de curs i indicats pels formadors.
 • Presentació de una memòria de pràctiques tutoritzades.
 • Elaboració d’un portafoli individual que reculli una síntesis dels continguts de cada assignatura amb una reflexió  personal i professional de la mateixa. També els treballs monogràfics indicats pels formadors i la síntesis amb la reflexió personal dels llibres indicats per llegir.
 • Dispositiu institucional G. Mendel.
 • Elaboració, presentació i defensa del Treball final de postgrau TFP.
 • Valoració del equip docent.

REQUISITS D’ADMISSIÓ I INFORMACIÓ

Les persones interessades han de poder acreditar:

 • Un curs de Iniciació a la Pràctica Psicomotriu d’entre 12h i 30 hores de duració.
 • Tenir una titulació que permeti treballar amb infants de 0 fins a 8 anys en un àmbit educatiu i preventiu.
 • L’acceptació al curso està condicionada a la presentació del currículum, una carta de motivació i una reunió prèvia amb una docent del curs, per poder valorar l’aptitud del alumne/alumna. S’efectuarà un barem de selecció per escollir entre 12 i 18 places.
 • Si no es disposa del títol de grau homologat a Espanya, s’optarà por el certificat d’extensió universitària de la Universitat de Barcelona.

INFORMACIÓ

AEC. Psicomotricitat

Seu: UB Campus Mundet, Edifici Migdia

Coordinador: Daniel PALMADA.

Informació en el e-mail: aec.psicomot@gmail.com, en el telèfon +34 93 3520219

I a la pàgina web www.aecassociacio.org

L’Associació AEC i aquest Postgrau, pot formar grups d’alumnes en les seves delegacions de Las Palmas, Màlaga i Saragossa on s’impartiran la majoria dels mòduls i crèdits excepte les Jornades i la Formació Corporal.

INSCRIPCIÓ  I MATRÍCULA

Reserva de plaça  AEC: 300€ + preinscripció i matriculació UB: 2.400€ fraccionada en 2 cursos.

Una vegada començat el curs AEC/UB no contempla el reemborsament econòmic.

SUPERVISIÓ CIENTÍFICA I TÈCNICA

ASEFOP (Asociació Europea d’escoles de formació de la Pràctica Psicomotriu)

Direcció

Iolanda VIVES.

Coordinació tècnica

Daniel PALMADA

Equip docent  AEC

 • Montse CASTELLÀ, mestra, pedagoga sistèmica i terapeuta psicomotriu. AEC
 • Pilar CRESPO, psicòloga, terapeuta psicomotriu i formadora de psicomotricistes AEC-ASEFOP.
 • Abel GASOL. Integrador Social. Psicomotricista. Col·laborar AEC
 • Carmen LOPEZ, mestra i psicomotricista. AEC.
 • Anna LUNA, pedagoga i formadora de psicomotricistas. AEC – ASEFOP.
 • Carola MARIMON. Psicòloga. Psicomotricista. Col·laboradora AEC
 • Josep Maria ORDOÑEZ. Mestre Educació Especial. Psicomotricista. Tariqa Psicomotriu
 • Daniel PALMADA. Psicòloeg. Fisioterapeuta. Terapeuta psicomotor. Formador AEC- ASEFOP.
 • Marta PASCUAL, mestra, terapeuta psicomotriu  i especialista en Treball Corporal Integratiu. Formadora AEC-ASEFOP.
 • Cira RODRÍGUEZ, logopeda, terapeuta psicomotriu. Formadora de psicomotricistes AEC-ASEFOP.
 • José Ángel RODRÍGUEZ, metge, psiquiatra, psicoanalista i formador de psicomotricistes. AEC-ASEFOP. Professor titular U. Gales.
 • Eulàlia SOLÉ, Sociòloga, Psicomotricista, Col·laboradora AEC.
 • Iolanda VIVES, psicòloga, terapeuta psicomotriu i formadora de psicomotricistes. AEC – ASEFOP.

Professorat docent col·laborador 

 • Albert BATALLA, doctor i professor titular UB. Facultat d’Educació. Departament Didàctiques Aplicades. Educació Física.
 • Marcelo BRAZ, pedagog deportiu, educador físic, Doctor y professor por la UB. Departament Didàctiques Aplicades. Educació Física.
 • Jaime CUADRADO, logopeda, terapeuta psicomotor. Col·laborador AEC.
 • Teresa GODALL, doctora en Pedagogia, titular Escola Universitària de la Facultat d’Educació del Departament d’Educació Física. Experta en institut Lóczy – Pikler.
 • Maria del Carmen GONZÁLEZ, doctora en educació, pedagoga, mestre d’educació infantil, psicomotricista.
 • Patricia HADDAD, fisioterapeuta, terapeuta psicomotriu i sistèmica. Col·laboradora AEC.
 • Núria MATA, mestra, psicopedagoga, psicomotricista (educativa i terapèutica), professora de la UB.
 • Miquel ROBERT, doctor en Ciències de l’Educació. Professor titular UB. Departament d’Educació Física.
 • i altres col·laboradors.

Nom i Cognoms (requerit)

Correu Electrònic (requerit)

Comentaris


Responsable:  Associacio per l’Expressió i la Comunicació
Finalidad:  Consentimiento
Destinatarios:  Associacio per l’Expressió i la Comunicació - aec.psicomot@gmail.com
Derechos:  Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Olvida y Portabilidad enviando un email a aec.psicomot@gmail.com
Para más información consulte nuestra política de privacidad.

Si necessites més informació, contacta’ns: