ORGANITZACIÓ

FACULTAT D’EDUCACIÓ – DEPARTAMENT DE DIDÀCTIQUES APLICADES.

COL·LABORACIÓ

GRUP DE FORMADORS/ES DE PSICOMOTRICITAT DE L’AEC (Associació per a l’expressió i la comunicació), integrada en la ASEFOP (Associació Europea d’escoles de Formació en Pràctica Psicomotriu).

JUSTIFICACIÓ DEL CURS

La pràctica psicomotriu Aucouturier, és una pràctica de mediació corporal que, a través de la relació, mobilitza la sensorialitat, la tonicitat, la motricitat, la vivència emocional i l’imaginari de l’infant.

La concepció unitària de la persona, la representació de la imatge corporal i la maduració psicològica per la via del moviment, unides a l’anàlisi dels trastorns de la maduració motriu, afectiva i simbòlica de l’infant, són la base del treball d’aquesta formació i la justificació de la seva organització.

METODOLOGIA I CONTINGUTS 

Els continguts del programa estan organitzats per ajudar als participants en el desenvolupament d’una formació que s’articula i s’integra progressivament. Els continguts s’estructuren en tres eixos de treball amb temps i formes específiques:

Formació corporal

És l’àrea central de la formació que facilita la consciència i la integració de la pròpia unitat psicosomàtica amb moments d’implicació tònica i emocional. L’objectiu és que el participant accedeixi al sistema d’actituds necessari per la relació terapèutica.

Aquesta formació passa bàsicament per la via corporal, per mitjà de situacions de grup, petit grup i individual, seguides de moments de reflexió personal i en grup, que porten a la representació a partir de la paraula (parlada o escrita) i de la plàstica.

Formació teòrica

L’objectiu és integrar:

 • El procés de maduració psicològica de l’infant per la via motriu.
 • Els indicis de la patologia d’aquesta maduració i el sentit dels símptomes expressats.
 • Els principis d’acció i les estratègies d’intervenció necessàries per la intervenció terapèutica.

La discussió en petit grup i el debat obert s’alternen amb les aportacions dels experts, els textos de suport i els anàlisis de la pròpia pràctica.

Formació pedagògica

És el punt on s’articulen la formació teòrica i la formació personal. L’objectiu és adquirir una qualitat d’intervenció en la relació terapèutica amb l’infant.

Cada participant, amb les seves intervencions, actualitza els coneixements teòrics i, en el contacte directe dins la sala de psicomotricitat, posa en evidència els elements fonamentals del propi desenvolupament personal. D’aquesta manera, adquireix un compromís gradual assumint progressivament la responsabilitat de la sessió, dirigida per un tutor. Aquesta progressió es fa en quatre fases: observació, co-intervenció, anàlisi i treball autònom supervisat.

DESTINATARIS

Es un curs de formació dirigit als/les professionals de l’educació especialitzada i de la teràpia en els àmbits d’ensenyament, socioeducatiu, sanitat, artístic i benestar social. Els/les interessats/des han de poder acreditar:

 • Ser llicenciat/da, graduat/da o diplomat/da.
 • Necessari tenir una formació en psicomotricitat preventiva i educativa.
 • Tenir la possibilitat de realitzar pràctica psicomotriu terapèutica amb un infant o un petit grup d’ajuda (per fer-ne el seguiment de la intervenció en el primer any i la memòria en el segon any del curs).

TEMARI DEL 1ER CURS

Formació Corporal

 • Treball corporal en una situació de dinàmica grupal. Oferir un contingut transversal des de la vivència cap a l’emoció, la percepció, la funció simbòlica per arribar al pensament. Integració del treball corporal amb els continguts teòrics i la formació pràctica en sala.           Cos – emoció – veu – pensament  – llenguatge – concepte.

Formació Teòrica

 1. PRINCIPIS BÀSICS
 • Filosofia i Història de la Psicomotricitat.
 • Epistemologia i conceptes fonamentals de la Pràctica Psicomotriu. Lo específic de la PPA.
 • Les dimensions de la PPA: diferències entre la educativa i preventiva i la ajuda terapèutica. Principis.
 • Els paràmetres: espai, temps, materials i les seves funcions transicionals.
 1. CONSTITUCIÓ DEL SUBJECTE
 • Constitució de la subjectivitat corporal.
 • Desenvolupament bio-psico-social de l’ésser humà.
 • Neuropsicomotricitat
 • To i emoció.
 • La funció simbòlica i el joc. De l’expressivitat motriu a l’expressivitat gràfica.
 1. ESTRATÈGIES DE INTERVENCIÓ
 • Metodologia de l’observació: l’observació interactiva.
 • Indicacions per a una intervenció psicomotriu terapèutica: contraindicacions i efectes.
 • La Pràctica Psicomotriu terapèutica individual i de petit grup.
 • El procés terapèutic: demanda, hipòtesi diagnòstica, protocols, tractament i final terapèutic.
 • La funció simbòlica i el joc. De l’expressivitat motriu a l’expressivitat gràfica.
 1. AL VOLTANT DE LA TERAPIA
 • Constitució i dinàmica de grups.
 • Enfocament sistèmic i famílies. Entrevistes.
 • El treball en xarxa i l’entorn escolar.

Formació pedagògica

 1. OBSERVACIÓ, ANÀLISI I MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES
 • Observació i co-intervenció tutoritzada de la pràctica d’ajuda terapèutica.
 • Observació d’un infant en situació de joc espontani.
 • Anàlisi de la pràctica en sessions filmades.
 • Treball autònom supervisat: Memòria de pràctiques.

MODUL 1: PRINCIPIS BÀSICS PPA DE LA EDUCACIÓ A LA TERAPIA PSICOMOTRIU

Partir de la filosofia i historia de la psicomotricitat per reprendre la qüestió epistemològica de la PPA i els seus conceptes fonamentals. Situarem la pràctica psicomotriu com una ajuda que oscil·la entre un paradigma cognitiu en l’àmbit educatiu i psicodinàmic en el camp terapèutic. Es tractarà de valorar les conseqüències d’un canvi de posició en quest sentit per a reprendre les conseqüències terapèutiques de la pràctica educativa y les educatives de la teràpia individual.

Continguts

 • Filosofia i Història de la Psicomotricitat.
 • Epistemologia i conceptes fonamentals de la Pràctica Psicomotriu. Lo específic de la PPA.
 • Les dimensions de la PPA: diferències entre la educativa i preventiva i la teràpia. Principis.
 • El marc de la pràctica terapèutica.
 • El terapeuta psicomotor: Codi deontològic
 • Els paràmetres: espai, temps, materials – objectes i les seves funcions transicionals , subjectes, si mateix, els infants i els adults.

 

Objectius

 • Aprofundir en els principis bàsics i filosòfics per poder fer ell canvi de mirada de la psicomotricitat educativa a la terapèutica, amb tots els seus punts de contactes i diferencies.
 • Reflexionar sobre els principis de la Pràctica educativa.
 • Concretar els principis de la Pràctica Terapèutica.
 • Delimitar les dues situacions d’intervenció.

 

Metodología

Partim dels coneixements previs dels alumnes sobre cada tema, la reflexió en petit grup sobre les qüestions que es plantegen, per arribar a l’anàlisi conjunt de casos i a moments puntuals d’exposició oral amb suport de material audiovisual.

Contrast d’expectatives, classe expositiva, laboratori de problemes.

Treball vivencial corporal en grup.

 

Bibliografia

 • ARNAIZ, P.(1987): Evolución y contexto de la práctica psicomotriz. Ed Amaru.
 • AUCOUTURIER, B. (2004): Los fantasmas de acción y la Práctica Psicomotriz. Barcelona. Ed. Graó.
 • AUCOUTURIER, B. (2012): L’enfant terrible. Barcelona. Ed. Graó.
 • AUCOUTURIER, B. (2018): Actuar, jugar, pensar. Barcelona. Ed. Graó.
 • DESTROOPER, J. – MAIGRE, A.(1984): La educación  psicomotora. Ed. Morata.
 • SEISDEDOS, A. (1988): Educación psicomotriz: historia y gènesis de sus componentes básicos. Ed. Universidad Pontificia.

MODUL 2: CONSTITUCIÓ DEL SUBJECTE

 

El coneixement que el cos es l’origen de la constitució del subjecte i que a partir de les sensacions que rebem, internes i externes, i les primeres relacions significatives. Com oferint al nen la contenció necessària a partir del diàleg tònic-emocional, podrà anar-se constituint el propi aparell psíquic, definint-se la futura personalitat i temperament de l’infant fins a constituir-se com un ser diferenciar i autònom. Aquest anirà coneixent l’entorn a partir d’adquirir les competències motrius que l’ajudaran a ser un esser actiu que seguirà conquerint el mon a partir de les seves iniciatives que queden reflectides en el joc.

Continguts:

 • Estructura psicodinàmica de la persona.
 • Desenvolupament bio-psico-social- antropològic de l’infant.
 • Neuropsicomotricitat.
 • To i emoció.
 • La funció simbòlica i el joc. De l’expressivitat motriu a l’expressivitat gràfica.
 • Especificitat de la comprensió de la dinàmica psíquica des de la Pràctica Psicomotriu: conceptes de “fantasma d’acció” i “angoixes arcaiques”, com a elements per a comprendre els trastorns psicomotors.
 • Principals punts de vista per a contemplar la psicopatologia: estructural, simptomàtic i evolutiu.
 • Aproximació a la comprensió emocional dels principals trastorns del desenvolupament i personalitat:

Trastorns tònic-emocionals, d’alimentació, la son, de conducta, motrius, del vincle, de la relació i comunicació, de personalitat (Tea, psicosis, autisme), discapacitats i disfuncions orgàniques, etc.

Objectius:

 • Desenvolupar els principals conceptes d’un model de comprensió intersubjectiu de la dinàmica psíquica: vincle, fenòmens transaccionals, espai potencial, empatia, conflicte i dèficit.
 • Reflexionar sobre el concepte de “normalitat” i de “patologia” des d’una perspectiva relacional i dinàmica.
 • Considerar el procés de construcció de la subjectivitat humana: de la no-integració a la integració.
 • Ampliar ell coneixement dels trastorns del desenvolupament afectiu en termes psicomotrius: alteracions de l’expressivitat motriu.
 • Disposar del coneixement dels factors que afavoreixen o limiten la conquesta de l’activitat motriu.
 • Conèixer el desenvolupament motor dins la normalitat, les variants de la normalitat i les seves alteracions.
 • Conèixer la importància dels reflexes arcaics i la seva integració. Dels reflexes arcaics i la seva maduració a l’activitat motriu voluntària

Metodologia:

Partir de les lectures prèvies i dels coneixements dels assistents per enriquir a partir del coneixement i les aportacions dels propis docents i així anar construint una base teòrica arrelada en coneixements anteriors.

Bibliografia:

 • ABERASTURY, A.: ” El niño y sus juegos” Ed. Paidós. 2013. Buenos Aires
 • BOWLBY, J.: “Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida” Ed. Morata. Madrid 1986
 • WINNICOTT, D. W.: ” Los bebès y sus madres” Ed. Paidós. Barcelona 1990
 • DOLTO,  FRANÇOISE: “La imagen inconsciente del cuerpo”  1986. ed. Paidós. Buenos Aires
 • AUCOUTURIER, B.  (2004).  Los fantasmas de acción y la Práctica Psicomotriz. Barcelona. Ed. Graó.
 • CHOCKLER,M. H. 2005: Los organitzadores del desarrollo psicomotor. Buenos Aires. Ed Cinco
 • CALMELS, D. (2004): Del Sostén a la transgresión. El cuerpo en la criança. Buenos Aires. Novedades Educativas
 • GOLSE, B (1992): Pensar, hablar, representar: el emergir del lenguaje” Barcelona. Ed Masson

 

MODUL 3: ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ

Conèixer les diverses estratègies per a portar endavant els abordatges terapèutics. La observació com un dels mes importants medis per poder arribar a la comprensió del que ens transmeten els nens. Imprescindible per l’ajust de la intervenció psicomotriu. La elaboració del recull de les observacions com a instrument que guia la intervenció i mostra com es van assolint els diferents objectius de la intervenció. Com ajustar la intervenció valorant si el que es mes adequat es  la intervenció de grup o si pel contrari cal passar per un abordatge individual. Fer-se conscient de ls diferents transferències existents en el procés terapèutic per aconseguir una millor intervenció tenint en conta les necessitats del nen.

 

Continguts

 • Metodologia de l’observació: l’observació interactiva.
 • Indicacions per a una intervenció psicomotriu terapèutica.
 • La Pràctica Psicomotriu terapèutica individual i de petit grup.
 • El procés terapèutic: demanda, hipòtesi diagnòstica, protocols, tractament i final terapèutic.
 • El treball amb la família i la xarxa
 • La intervenció del terapeuta

 

Objectius

 • Delimitar el marc teòric de la Pràctica d’ajuda terapèutica.
 • Definir el Setting d’aquesta intervenció.
 • Concretar el procés d’intervenció en l’abordatge terapèutic.
 • Diferenciar pacient – terapeuta en la relació transferencial.
 • Conèixer els diferents tipus d’observació.
 • Conèixer els instruments de recollida de dades.

 

Metodologia

Es partirà de documents escrits i gravacions de sessions en vídeo, per anar construint i elaborant la pràctica d’ajuda terapèutica, a partir de la pràctica educativa.

Treball vivencial corporal en grup.

Bibliografía

 • AUCOUTURIER, B. (2004). Los Fantasmas de acción y la Practica Psicomotriz. Barcelona Ed. Graó.
 • CAMPS, C. – MILA, J. (2011). De profesión psicomotricista. Buenos Aires. Ed. Miño y D’Ávila.
 • RODRIGUEZ RIBAS, J.A. (2013).La Práctica Psicomotriz en el tratamiento psíquico. Octaedro. BCN.
 • RODRIGUEZ RIBAS, J.A. (2017). Psicoanálisis para psicomotricistas. Buenos Aires. Còrpora.
 • ROTA, J. (2015). La intervención psicomotriz: de la práctica al concepto. Ed. Octaedro.

 

MODUL 4: AL VOLTANT DE LA TERAPIA

El treball de teràpia psicomotriu te en conta tot el que envolta al mon del nen en el seu dia a dia. Farem evident la importància del treball amb la família tenint en conta la mirada sistèmica, el treball en xarxa amb altres institucions significatives per nen: escola, pediatria, entorns de lleure, etc. La importància del treball en la constitució del grup i la gestió de la seva dinàmica es fa evident en el treball de psicomotricitat terapèutica en grup.

Continguts:

 • Treball amb la família: demanda, entrevistes inicials, periòdiques i final.
 • Treball de xarxa: les coordinacions i treballs complementaris al voltant del cas
 • Les sessions clíniques dins un equip multidisciplinar: aportacions del psicomotricista

Objectius:

 • Treballar les primeres relacions amb les famílies per aconseguir l’aliança terapèutica.
 • Acompanyar a la família del dol i l’acceptació de les dificultats del seu fill
 • Acompanyar a la família per conèixer les necessitats i capacitats del seu fill.
 • Identificar les estratègies dels pares per ajudar al seu fill a desenvolupar les seves capacitats.
 • Identificar el treball del psicomotricista com un abordatge terapèutic específic
 • Coordinar amb els diferents especialistes de l’equip per poder aportar la nostra visió des de l’analisi corporal
 • Compartir amb altres especialistes que treballin amb el mateix nen, l’evolució d’aquest i les necessitats que presenta. Alhora situar els marc complementari de les diferents intervencions per tal de no crear multiplicitat d’abordatges que puguin distorsionar l’atenció terapèutica.

Metodologia:

Ampliar l’estudi sobre la família actual i els canvis socials que influeixen el tot l’entorn.

Partint dels casos pràctics que s’estan portant, conèixer diferents institucions amb les que compartim el cas i analitzar les diferents intervencions. Propiciar experiències de dinàmica de grup en les que faci evident la teoria estudiada. Treball vivencial corporal en grup.

Bibliografia:

 • TORRAS DE BEÀ, E (2007): Normalidad, psicopatologia y tratamiento en niños, adolescentes y familia. Ed. Eureka. Barcelona
 • TORRAS DE BEÀ, E (2013): Psicoterapia de grupo. Ed. Octaedro. Barcelona
 • CAMPS, C. – MILA, J. (2011). De profesión psicomotricista. Buenos Aires. Ed. Miño y D’Ávila.
 • CAELLAS, A Mª- KAHANE, S- SÁNCHEZ, I. (2010). El quehacer con los padres. De la doble escucha a la creación de enlaces. Ed. HG. Madrid.
 • SALVADOR, G (2009): Família: experiència grupal bàsica. Ed.Paidos. Barcelona
 • BENINCASA, G- ACEBO, R- LUNA, A- MASABEU, E- MORALES,P (2018): Terápia psicomotriz: reconstruyendo una historia. El Octaedro-Psicoterapias Barcelona

MODUL 5: MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES PRIMER ANY

Partint de les 20 sessions de practiques en centres en els que s’està desenvolupant la teràpia psicomotriu, els alumnes tenen accés a unes sessions prèvies d’observació de la intervenció del psicomotricista i de la intervenció dels nens del grup. El recull i anàlisis d’aquestes observacions serà el material per poder analitzar a posteriori l’expressivitat psicomotriu dels infants i l’abordatge terapèutic per  ajudar-los en l’evolució dels seves dificultats. En la cointervenció serà l’anàlisi de les ressonàncies tònic-emocionals, així com el treball transferencial que s’analitzarà tenint en conta tot el treball personal que s’està desenvolupant en el sessions de treball corporal.

Continguts:

 • Observació i cointervenció tutoritzada de la pràctica d’ajuda terapèutica.
 • Anàlisi de la pràctica tutoritzada al finalitzar la sessió: paràmetres d’observació, els jocs, les ressonàncies tònic-emocionals, estratègies d’intervenció, anàlisi de l’evolució dels infants.
 • Treball pràctiques elaborant el material recollit a partir dels sem supervisat.
 • Memòria de pràctiques.

 

Objectius:

 • Recollir les observacions i el anàlisis d’aquestes.
 • Valorar la intervencions dels psicomotricistes partint d l’ajust a les necessitats dels nens.
 • Elaborar les hipòtesis diagnostiques i els objectius a aconseguir en el projecte terapèutic.
 • Ampliar la pràctica amb els coneixements adquirits a partir dels seminaris teòrics.
 • Analitzar l’evolució del alumne en les seves intervencions i en el coneixement de les pròpies ressonàncies tònic-emocionals i relacions transferencials.
 • Aplicar la metodologia de l’observació dintre del treball pràctic amb els nens: observació, co-intervenció, animació.
 • Constatar mitjançant el sistema d’observació de les produccions dels nens, el moment maduratiu de l’infant i/o les seves disharmonies.
 • Entendre les manifestacions dels nens i dels adults en relació en el marc de la pràctica terapèutica.
 • Incidir a traves de l’observació en el procés formatiu personal del psicomotricista.
 • Elaborar el recorregut realitzat a les pràctiques tutoritzades interrelacionant teoria, pedagogia i funcions del terapeuta. Treball vivencial corporal en grup.

 

Metodologia:

La memòria de practiques es el colofó del primer any de la formació. Es un recull del treball tutoritzat durant el període de practiques, en sessions de grup formatiu i en la pròpia elaboració del treball teòric. Presentació del treball davant els docents. Entre els que hi haurà un tercer que no ha format part directe d’aquest recorregut formatiu i el grup en formació.

Bibliografia:

 • Apunts elaborats en els seminaris de la formació
 • Esquema elaborat pels formadors de la formació
 • Estudi sobre les lectures recomanades en el postgrau
 • Directrius institucionals TFP : RODRIGUEZ, M.L. LLANES, J. (2013)“la elaboración del Trabajo final de màster”. www.aqu.cat
 • Altres materials bibliogràfics esmentats en els mòduls anteriors

TEMARI DEL 2ON CURS

Formació Corporal

 • Treball corporal en una situació de dinàmica grupal. La relació terapèutica. La actitud terapèutica. La transmissió. La transferència.
 • Identitat terapèutica: jo com terapeuta.

Ser psicomotricista és un treball amb implicació personal on s’hi produeixen tota una sèrie d’intervencions entre els infants i l’adult. Aquest ha de poder escoltar i entendre el significat del que li arriba de l’infant.

I per poder escoltar el que ve de l’altre, s’ha de saber escoltar el que ve d’un mateix: és necessari reapropiar-se de la dimensió psicomotriu i emocional.

Tot això justifica el recorregut que es planteja en el treball corporal que exigeix un marc adequat, és a dir, un espai, una progressió temporal, uns materials i una formació en grup.

Formació Teòrica

 1. CLÍNICA PSICOMOTRIU
 • Pràctica Psicomotriu terapèutica: clínica i sala.
 • Trastorns de la subjectivitat corporal.
 • Disharmonies i simptomatologia del desenvolupament: motrius, afectives i socials.
 • Psicopatologia de l’expressivitat motriu.
 1. MARC TERAPÈUTIC
 • Diagnòstic diferencial psicomotor: mètodes i tests cognitius, motors i projectius.
 • Anàlisi de les expressions plàstiques i narratives.
 • Abordatges terapèutics complementaris: Sistèmica, Psicosomàtica, Logopèdia, Fisioteràpia.
 • Deontologia professional del psicomotricista.

MODUL 6: CLÍNICA PSICOMOTRIU

El coneixement de la teràpia psicomotriu i de les seves estratègies d’intervenció del coneixement permet la intervenció terapèutica en el marc del mal estar en la infància on moltes manifestacions ens arriben a partir de la   simptomatologia i expressivitat corporal i les dificultats de simbolitzar el seu mal estar intern.

El coneixement de les disharmonies i patologies bio-psico-socials dels infants i la seva clínica ens permet entrar en l’ajust de la teràpia psicomotriu i la seva intervenció

Continguts:

 • Teràpia psicomotriu: clínica i sala.
 • Trastorns de l’expressivitat motriu.
 • Disharmonies i simptomatologia del desenvolupament: motrius, afectives i socials.
 • Psicopatologia psicomotriu: autisme, psicosis, debilitat mental, neurosis obsessives
 • Les dificultats en els processos de vinculació-separació i emergència del subjecte.
 • De l’impuls a la creativitat: el jo soc
 • Les dificultats en la simbolització i la expressivitat del desig
 • La expressivitat del conflicte i la seva transformació

Objectius:

 • Conèixer la teoria de la Teràpia Psicomotriu: angoixes arcaiques, fantasmes d’acció, excessos i defectes pulsionals.
 • Aplicar les estratègies d’intervenció: la empatia, contenció, gestió de l’espai i del material, la implicació corporal.
 • Conèixer quines són les actituds i el sistema d’acció del psicomotricista en una intervenció terapèutica: escolta, ajust, ressonàncies tònic-emocionals.
 • Desenvolupar un llenguatge ajustat a la intervenció per poder significar vivències, emocions, i aspectes significatius del mon intern de l’infant i del terapeuta.

Metodologia:

A partir de les lectures prèvies al seminari es entra en l’elaboració teòrica que tindrà una base practica elaborada a partir dels casos clínics en els que s’està intervenint en els diferents àmbits d’actuació terapèutics. Treball vivencial corporal en grup.

Bibliografia:

 • AUCOUTURIER, B. (2004).  Los fantasmas de acción y la Práctica Psicomotriz. Barcelona. Ed. Graó.
 • RODRÍGUEZ RIBAS, J.A. (2013).La Práctica Psicomotriz en el tratamiento psíquico. Ed. Octaedro. Barcelona.
 • LAPIERRE, A- LLORCA, M -SANCHEZ, J(2015): Psicomotricidad Relacional: reflexiones desde la pràctica. Málaga Ed. Aljibe
 • ARANA ALBENIZ, J (2016) “7 Casos de terapia psicomotriz”. Octaedro- Recursos Barcelona
 • BENINCASA, G- ACEBO, R- LUNA, A- MASABEU, E- MORALES,P (2018): Terápia psicomotriz: reconstruyendo una historia. El Octaedro-Psicoterapias Barcelona
 • COROMINES, J (1991): Psicopatologia i desenvolupaments arcaics. Barcelona. Ed Espaxs
 • TIZÓN GARCÍA , J.L(1995).:. Apuntes para una psicología basada en la relación 4ª ed..– Barcelona Ed. Biblària.
 • ROTA, J. (2015). La intervención psicomotriz: de la práctica al concepto. Barcelona. Ed. Octaedro
 • RODRIGUEZ RIBAS, J.A. (2017). Psicoanálisis para psicomotricistas. Buenos Aires. Ed. Còrpora.

MODUL 7: MARC TERAPÈUTIC

El desenvolupament d’un marc terapèutic implica un treball de recull de la demanda d’atenció de l’infant que fa la família i a partir de les primeres observacions, la reconversió d’aquesta demanda a patir de les primeres hipòtesis elaborades des de les primeres observacions. El seguiment de la teràpia implica un procés de vinculació a partir de la creació d’un marc segur que li permetrà al nen expressar el seu mal estar. A partir de la contenció i comprensió d’aquest per part del psicomotricista, poder reconstruir la historia de relació. Tot complementat per la continuïtat en el treball familiar i de xarxa. Per acabar en l’acomiadament del procés terapèutic, la elaboració de l‘informe i la possible derivació del cas a un nou espai terapèutic.

Continguts

 • Diagnòstic diferencial psicomotor: mètodes i tests cognitius, motors i projectius.
 • Anàlisi de les expressions plàstiques i narratives.
 • Abordatges terapèutics complementaris: Sistèmica, Psicosomàtica, Logopèdia, Fisioteràpia.
 • Deontologia professional del psicomotricista.
 • Entorn i models familiars : treball familiar, enfocament sistèmic…
 • Condicions perifèriques d’una relació d’ajuda. Nivells.
 • Presentació de la Classificació diagnòstica ODAT 0 – 3, CIE – 10 i DSM – IV.

Objectius:

 • Crear un primer procés diagnòstic a partir de les primeres observacions
 • Elaborar d’una hipòtesi diagnòstica i el programa d’intervenció
 • Seguir i valorar del procés terapèutic i l’evolució de l‘infant
 • Preparar el final del tractament amb la valoració final i el procés de separació
 • Acompanyar a la família en el coneixement del seu fill i en l’acceptació de les seves dificultats
 • Treballar amb els altres àmbits en els que el nen es mou

Metodologia:

A partir de les lectures prèvies al seminari es entra en l’elaboració teòrica que tindrà una base practica elaborada a partir dels casos clínics en els que s’està intervenint i en els diferents àmbits que estan intervenint en el mateix cas clínic. Treball vivencial corporal en grup.

Bibliografia:

 • BENINCASA, G- ACEBO, R- LUNA, A- MASABEU, E- MORALES,P (2018): Teràpia psicomotriz: reconstruyendo una historia. El Octaedro-Psicoterapias Barcelona
 • NAVARRO, FEDERICO: “LA SOMATOSICODINÁMICA”. ED. ORGÓN. MADRID
 • CYRULNICK, BORIS: “Los patitos feos”. Ed. Gedisa. Barcelona
 • CARBAJAL, LUIS “La gestalt corporal”. Ed Comanegra. Barcelona

Formació pedagògica

 1. PRÀCTICA TERAPÈUTICA AUTÒNOMA, MEMÒRIA I TREBALL FINAL POSTGRAU
 • Pràctica terapèutica autònoma tutoritzada.
 • Anàlisi de la pràctica personal en grup a partir de sessions filmades.
 • Elaboració personal del procés.
 • Treball autònom supervisat. Memòria final (TFP).

MODUL 8: PRÀCTICA TERAPÈUTICA AUTÒNOMA, MEMÒRIA I TREBALL FINAL POSTGRAU

Partint del treball fet en la practica autònoma, es desenvoluparà un treball terapèutic supervisat en petit grup durant tot el procés. En ell s’analitzarà el cas i la seva evolució, la intervenció del psicomotricista i la seva evolució. S’elaborarà tota aquesta pràctica a partir dels seminaris teòrics desenvolupats durant la formació i ampliats pels mateixos alumnes.

Continguts:

 • Tutorització de la pràctica terapèutica.
 • Presentació i anàlisi d’una sessió: paràmetres d’observació, els jocs, les ressonàncies tònic-emocionals, estratègies d’intervenció, anàlisi de l’evolució de l’infant.
 • Treball pràctiques elaborant el material recollit a partir del les supervisions periòdiques, la sessió d’anàlisi de vídeo ii l’anàlisi de les pròpies competències adquirides pel psicomotricista.
 • Memòria de pràctiques, amb l’anàlisi del recorregut personal i l’adquisició e les competències psicomotrius.

Objectius:

 • Recollir les observacions i l’anàlisi d’aquestes
 • Valorar la intervencions dels psicomotricistes partint d l’ajust a les necessitats dels nens.
 • Elaborar les hipòtesis diagnostiques i els objectius a aconseguir en el projecte terapèutic
 • Ampliar la practica amb els coneixements adquirits a partir dels seminaris teòrics
 • Analitzar l’evolució del alumne en les seves intervencions i en el coneixement de les pròpies ressonàncies tònic-emocionals i relacions transferencials.

Metodologia:

La memòria final, treball final de Postgrau, es el colofó de la formació. Es un recull del treball tutoritzat i la pràctica autònoma on l’alumne fa un recorregut terapèutic tutoritzat per un formador referent. En la memòria es veurà reflectit tot el recorregut formatiu des de la formació personal per adquirir un autoconeixement i a partir d’aquest una creixement en les actituds com a terapeuta psicomotor. Tot es veurà enriquit per les argumentacions teòriques que il·lustren la comprensió del cas i de la pròpia intervenció del psicomotricista. Presentació del treball davant els docents i dels companys de formació. Entre els que hi haurà un tercer que no ha format part directe d’aquest recorregut formatiu i el grup en formació

Bibliografia:

 • Apunts elaborats en els seminaris de la formació
 • Esquema elaborat pels formadors de la formació
 • Estudi sobre les lectures recomanades en el postgrau
 • Directrius institucionals TFP : RODRIGUEZ, M.L. LLANES, J. (2013)“la elaboración del Trabajo final de màster”. www.aqu.cat
 • Altres materials bibliogràfics esmentats en els mòduls anteriors.

PROFESSORAT

Supervisió científica: ASEFOP, Associació europea d’escoles de formació en Pràctica Psicomotriu.

Direcció: Iolanda Vives. Psicòloga. Terapeuta psicocorporal. Tariqa Psicomotriu. Professora UB. Formadora AEC-ASEFOP.

Coordinació: Pilar Crespo. Psicòloga. Terapeuta psicomotriu. Cdiap Rella. Formadora AEC- ASEFOP.

 

Docents:

 • Rikardo Acebo. Filòleg. Terapeuta psicomotor. Formador LUZARO-ASEFOP.
 • Luís Carbajal. Psicòleg. Terapeuta i formador TCI.
 • Montse Castellà. Mestra. Pedagoga sistèmica. Terapeuta Psicomotriu.
 • Pilar Crespo. Psicòloga. Terapeuta psicomotriu. Cdiap Rella. Formadora AEC- ASEFOP.
 • Eduard Díaz. Psicòleg. Terapeuta psicomotor. CDIAP Baula.
 • Marina Gómez. Fisioterapeuta Pediàtrica. Terapeuta psicomotriu. Cdiap Terrassa.
 • Núria Martinez. Educadora Social. Terapeuta psicomotriu. Tariqa Psicomotriu.
 • Magda Mataix. Psicòloga. Terapeuta psicomotriu. CDIAP Garraf.
 • Angels Morral. Mestra Educació especial. Terapeuta psicomotriu. CEE Carrilet.
 • Josep Maria Ordoñez. Mestre Educació Especial. Terapeuta psicomotor. Tariqa Psicomotriu.
 • Daniel Palmada. Psicòleg. Fisioterapeuta. Terapeuta psicomotor. Cor. Tariqa Psicomotriu. AEC- ASEFOP.
 • Marta Rabadán. Psicòloga. Terapeuta psicomotriu. CEE Josep Sol. Professora Blanquerna.
 • Cira Rodriguez. Logopeda. Terapeuta psicomotriu. Formadora AEC-ASEFOP.
 • José A. Rodríguez. Metge. Psicoanalista AMP. Professor U. Gales. Terapeuta psicomotor. Formador AEC-ASEFOP
 • Josep Rota. Psicòleg. Terapeuta psicomotor. Formador AEC-ASEFOP.
 • I altres col·laboracions externes.

CALENDARI, DURADA, PERÍODE I HORARIS

El Màster en la Pràctica Psicomotriu Terapèutica té una durada de  2 anys i 60 crèdits ECTS (1500 hores) en modalitat semi presencial i docència mixta. Distribuïdes en 14 caps de setmana anuals (divendres tarda, dissabtes complert i diumenges matí) i pràcticum amb modalitat interna (anàlisi de vídeo) i externa (centres de pràctiques).

El curs consta de 60% de treball presencial i el 40% de treball i estudi autònom.

Inici 17 de març del 2023 – final 16 de març de 2025.

 • 2023: març 17,18 i19; abril 14,15 i 16; maig 12 ,13 i 14; juny 9,10 i 11; juliol 7,8 i 9
 • 2023: setembre 15,16 i 17; octubre 6, 7 i 8 (Jornada AEC); octubre 27,28 i 29; novembre 24,25 i 26; desembre 15,16 y 17.
 • 2024: gener 12,13 i 14; febrer 16, 17 i 18; març 15,16 i 17; abril 12,13 i 14; maig 24,25 i 26; juny 14, 15 i 16; juliol 5,6 i 7.
 • 2024: setembre 13,14 i 15; octubre 4, 5 i 6 (Jornada AEC); octubre 25,26 i 27; novembre 22, 23 i 24; desembre 13, 14 i 15.
 • 2025: gener 17,18 i 19; febrer 14,15 i 16; març 14,15 i 16.

Divendres de 18h a 21h sessions presencials.

Dissabtes de 9.00h a 19.00 h sessions presencials.

Diumenges de 9h a 14h sessions online.

 

Les dates i horaris poden ser sotmesos a canvis degut a la situació sociosanitària.

 

Format de les sessions:

 • El format semipresencial de les sessions s’adaptarà segons la situació sociosanitària de cada moment.

 

Distribució de les hores

 • Temps de treball presencial: 500h.
 • Temps de treball dirigit: 400h.
 • Temps de treball autònom: 600h.

Cada Treball de Final de Màster (TFM) serà supervisat .

 

AVALUACIÓ I TITULACIÓ FINAL

Un cop acabat tot aquest procés, es lliurarà un certificat de MÀSTER en PRÀCTICA PSICOMOTRIU TERAPÈUTICA, reconegut per l’ASEFOP (Associació Europea d’Escoles de Formació en la Pràctica Psicomotriu) i  l’AEC (Associació per l’Expressió i la Comunicació).

Avaluació continuada condicionada als següents requisits:

 • L’assistència i participació a un mínim del 80%  del total del curs i de cada vessant.
 • Aprofitament i avaluació continuada.
 • Presentació dels treballs individuals i de grup en els terminis requerits.
 • Valoració de l’equip docent.
 • Dispositiu institucional G. Mendel.
 • Seguiment d’un cas o petit grup d’ajuda.
 • Presentació i defensa de la memòria de pràctiques i la memòria final de curs.

MATRÍCULA

L’acceptació al curs esta condicionada a una entrevista prèvia amb un docent del curs en la qual s’ha de poder valorar l’aptitud de l’alumne/a davant d’aquesta formació i l’experiència en el camp de l’ajuda o de la prevenció.

S’efectuarà un barem de selecció per 12/18 alumnes.

INFORMACIONS I INSCRIPCIONS

Seu UB: Facultat d’educació. Recinte Mundet

Telèfon Pilar Crespo: 93 3520219

Informació en el nostre e.mail aec.psicomot@gmail.com

http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/masters_propis

Documentació necessària per a la inscripció AEC

 • Full d’inscripció
 • Fotocòpia DNI
 • 2 fotografies
 • Comprovants que acreditin la formació prèvia
 • Fotocòpia del títol de diplomat/da, graduat/da o llicenciat/da
 • Acreditació de la connexió amb el centre de treball on es farà el seguiment del cas per a la memòria
 • Currículum Vitae
 • Carta de motivació
 • Resguard del pagament de la inscripció

PREU DE LA MATRÍCULA I CONDICIONS DE PAGAMENT

 • Reserva de plaça AEC: 400€
 • Matriculació UB: 2400€ el primer any
 • Matriculació UB: 2400€ el segon any

Si necessites més informació, contacta’ns:

Nom i Cognoms (requerit)

Correu Electrònic (requerit)

Comentaris


Responsable:  Associacio per l’Expressió i la Comunicació
Finalidad:  Consentimiento
Destinatarios:  Associacio per l’Expressió i la Comunicació - aec.psicomot@gmail.com
Derechos:  Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Olvida y Portabilidad enviando un email a aec.psicomot@gmail.com
Para más información consulte nuestra política de privacidad.