PRÀCTICA PSICOMOTRIU AUCOUTURIER

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN PRÀCTICA PSICOMOTRIU D’AJUDA TERAPÈUTICA

ORGANITZACIÓ

Organitza l’Associació per a l’Expressió i la Comunicació (AEC) integrada en l’Association Européenne des Écoles de Formation à la Practique Psychomotrice ( ASEFOP )

 

JUSTIFICACIÓ DEL CURS

La pràctica psicomotriu Aucouturier, és una pràctica de mediació corporal que, a través de la relació, mobilitza la sensorialitat, la tonicitat, la motricitat, la vivència emocional i l’imaginari de l’infant.

La concepció unitària de la persona, la representació de la imatge corporal i la maduració psicològica per la via del moviment, unides a l’anàlisi dels trastorns de la maduració motriu, afectiva i simbòlica de l’infant, són la base del treball d’aquesta formació i la justificació de la seva organització.

 

METODOLOGIA I CONTONGUTS DEL CURS
Els continguts del programa estan organitzats per ajudar als participants en el desenvolupament d’una formació que s’articula i s’integra progressivament. Els continguts s’estructuren en tres eixos de treball amb temps i formes específiques:

Formació personal
És l’àrea central de la formació que facilita la consciència i la integració de la pròpia unitat psicosomàtica amb moments d’implicació tònica i emocional. L’objectiu és que el participant accedeixi al sistema d’actituds necessari per la relació d’ajuda psicomotriu.

Aquesta formació passa bàsicament per la via corporal, per mitjà de situacions de grup, petit grup i individual, seguides de moments de reflexió personal i en grup, que porten a la representació a través de la paraula (parlada o escrita) i de la plàstica.

Formació teòrica
L’objectiu és integrar:

 • el procés de maduració psicològica de l’infant per la via motriu.
 • els indicis de la patologia d’aquesta maduració i el sentit dels símptomes expressats.
 • els principis d’acció i les estratègies d’intervenció necessàries per l’ajuda educativa o terapèutica.
 • La discussió en petit grup i el debat obert s’alternen amb les aportacions dels experts, els textos de suport i els anàlisis de la pròpia pràctica.

Formació pedagògica

És el punt on s’articulen la formació teòrica i la formació personal. L’objectiu és adquirir una qualitat d’intervenció en la relació d’ajuda a l’infant.

Cada participant, amb les seves intervencions, actualitza els coneixements teòrics i, en el contacte directe dins la sala de psicomotricitat, posa en evidència els elements fonamentals del propi desenvolupament personal. D’aquesta manera, adquireix un compromís gradual assumint progressivament la responsabilitat de la sessió, dirigida per un tutor. Aquesta progressió es fa en quatre fases: observació, co-intervenció, anàlisi i treball autònom supervisat.

 

DESTINATARIS
Es un curs de formació continuada dirigit als/les professionals de l’educació especialitzada i de l’ajuda terapèutica en els àmbits d’ensenyament, sanitat i benestar social. Els/les interessats/des han de poder acreditar:

 • Ser llicenciat/da, graduat/da o diplomat/da.
 • Aconsellable tenir una formació en psicomotricitat preventiva i educativa.
 • Tenir la possibilitat de realitzar pràctica psicomotriu (ajuda terapèutica) amb un infant o un petit grup d’ajuda (per fer-ne el seguiment de la intervenció en el primer any i la memòria en el segon any del curs).

 

TEMARI DEL  1er. CURS

Formació Personal

 • Treball corporal en una situació de  dinàmica grupal.

 

Formació Teòrica

 • Breu història de la Psicomotricitat
 • Epistemologia i conceptes fonamentals de la Pràctica Psicomotriu.
 • Diferències entre la Pràctica Psicomotriu educativa i preventiva i la Pràctica d’ajuda terapèutica.
 • Metodologia de l’observació: l’observació interactiva.
 • Indicadors d´intervenció en l´Ajuda terapèutica.
 • Orientació diagnòstica, protocols i tractament.
 • Estructura i desenvolupament psicodinàmics de la persona.
 • Desenvolupament bio-psico-social de l’infant.
 • To i emoció.
 • La funció simbòlica i el joc. De l’expressivitat motriu a l’expressivitat gràfica.
 • Constitució i dinàmica de grups.
 • El treball amb l’entorn familiar i l’entorn escolar.
 • Treball autònom supervisat: Memoria de pràctiques.

 

Formació Pedagògica

Observació i cointervenció tutoritzada de la pràctica d’ajuda terapèutica.
Anàlisi de la pràctica en sessions filmades.

 

TEMARI DEL 2on. CURS

Formació Personal

 • Treball corporal en una situació de  dinàmica grupal.
 • Identitat terapèutica.

 

Formació Teòrica

 • Epistemologia i conceptes fonamentals de la Pràctica Psicomotriu d’ajuda terapèutica..
 • La Pràctica Psicomotriu  d’ajuda terapèutica individual i de petit grup.
 • Pràctica Psicomotriu d’ajuda terapèutica: clínica i sala.
 • L’observació interactiva.
 • Trastorns de l’expressivitat motriu.
 • Disharmonies i simptomatologia del desenvolupament: motrius, afectives i socials.
 • Psicopatologia dinàmica de la persona.
 • Indicacions per a una intervenció psicomotriu.
 • Deontologia del professional psicomotricista.
 • Abordatges terapèutics complementaris: Sistèmica, Psicosomàtica, Logopèdia, Fisioteràpia.
 • Treball en xarxa.
 • Treball autònom supervisat.
 • Memòria final.

 

Formació pedagògica

 • Pràctica d’ajuda terapèutica autònoma supervisada.
 • Anàlisi de la pràctica autónoma en sessions filmades

 

PROFESSORAT
Supervisió científica
ASEFOP: Associació europea d’escoles de formació en Pràctica Psicomotriu.
Direcció Pedagògica
Iolanda Vives, Psicòloga. Terapeuta psicocorporal. Tariqa Psicomotriu. Professora UB. Formadora AEC-ASEFOP.

Doents
Luís Carbajal. Psicòleg. Terapeuta i formador TCI.
Pilar Crespo. Psicòloga. Psicomotricista. CDIAP Rella. AEC-ASEFOP.
Eduard Díaz. Psicòleg. Psicomotricista. CDIAP Baula.
Marina Gómez. Fisioterapeuta Pediàtrica. Psicomotricista. Cdiap Terrassa.
Katty Homar. Pedagoga. Formadora AEC-ASEFOP.
Ceres Lotito. Psicòloga. Psicomotricista. Psicoanalista AMP.
Anna Luna. Pedagoga. Cdiap Rella. Formadora AEC-ASEFOP.
Magda Mataix. Psicòloga. Psicomotricista. CDIAP Garraf.
Angels Morral. Mestra Educació especial. Psicomotricista. CEE Carrilet.
Núria Martínez. Educació Social. Psicomotricista. Tariqa Psicomotriu.
Josep Maria Ordoñez. Mestre Educació Especial. Psicomotricista. Tariqa Psicomotriu.
Daniel Palmada. Psicòleg. Psicomotricista.Fisioterapeuta. Cor. Tariqa Psicomotriu.
Marta Pascual. Mestre Educació Infantil. Psicomotricista. Tariqa Psicomotriu. AEC-ASEFOP.
Marta Rabadán. Psicòloga. Psicomotricista. CEE Josep Sol. Professora Blanquerna.
Montserrat Rizo. Fisioterapeuta. Psicomotricista. UVic.
Cira Rodriguez. Logopeda. Psicomotricista. AEC-ASEFOP.
José A. Rodríguez. Metge. Psicoanalista AMP. Professor U. Gales. Formador AEC-ASEFOP
Josep Rota. Psicòleg. Terapeuta de psicomotricitat. Formador AEC-ASEFOP.

I altres col·laboracions.

 

CALENDARI, DURADA, PERIODE I HORARIS
El curs té un total de 600 distribuïdes en dos anys, amb la següent temporalització:
Formació personal: (75h)
Formació teòrica: (75h)
Formació pedagògica: (75h) : sessions de pràctiques en centres i anàlisi de vídeos.
Acció tutorial i activitats de recerca i memòria de pràctiques:  (75h).
Cada memòria serà supervisat per un/a tutora.

La seva lectura serà pública i presencial per a tots els alumnes del curs, en un cap de setmana (14h).
12 sessions d’intervenció amb infants, de 2h,
12 sessions d’anàlisi de les intervencions, de 2h,

Els centres de pràctiques seran  concretats segons les necessitats del propi grup.
Memòria de pràctiques i treball d’intervenció autònoma (50 hores).

 

 

AVALUACIÓ I TITULACIÓ FINAL

Un cop acabat tot aquest procés, es lliurarà un certificat d’ESPECIALITZACIÓ EN PRÀCTICA PSICOMOTRIU AUCOUTURIER, Ajuda Terapèutica, reconegut per l’ASEFOP (Associació Europea d’Escoles de Formació en la Pràctica Psicomotriu) i  l’AEC (Associació per l’Expressió i la Comunicació). El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya dona el seu reconeixement a efectes administratius.

Avaluació continuada condicionada als següents requisits:

 • la assistència i  participació a un mínim del 80%  del total del curs i de cada vessant.
 • aprofitament i avaluació continuada.
 • presentació dels treballs individuals i de grup en els terminis requerits.
 • valoració de l’equip docent.
 • dispositiu institucional G. Mendel.
 • seguiment d’un cas o petit grup d’ajuda.
 • presentació i defensa de la memòria de pràctiques i la memòria final de curs.

MATRÍCULA
L’acceptació al curs esta condicionada a una entrevista prèvia amb un docent del curs en la qual s’ha de poder valorar l’aptitud de l’alumne/a davant d’aquesta formació i l’experiència en el camp de l’ajuda o de la prevenció.
S´efectuarà un barem de selecció per 16/24alumnes.

 

INFORMACIÓ

AEC psicomotricitat
Seu: AEC. Psicomotricitat-  Seu escola pública “Fructuós Gelabert”
Carrer Sardenya 368 cantonada Industria 08025

Transport: metro L2 i L5. // bus 15, 47, 20, 45, N4 // bicing carrer Sardenya 296

Tel:   Iolanda Vives: 93 3520219 – 678093638.

Informació en el nostre email: aec.psicomot@gmail.com  i en la nostra página web   www.aecassociacio.org

 

INSCRIPCIONS
Documentació necessària per a la preinscripció:

 • Full de pre inscripció
 • Fotocòpia DNI
 • 2 fotografies
 • Comprovants que acreditin la formació prèvia
 • Fotocòpia del títol de diplomat/da, graduat/da o llicenciat/da
 • Acreditació de la connexió amb el centre de treball on es farà el seguiment del cas per a la memòria
 • “Currículum Vitae”
 • Resguard del pagament de la preinscripció

PREU DE LA MATRÍCULA I CONDICIONS DE PAGAMNET

 • 400€ en el moment de la preinscripció
 • 2000€ el primer any
 • 2000€ el segon any

El preu total del 1r curs es de  2.400€, que es faran efectius a nom d’ ajuda psicomotriu en el compte que es darà.
Si es produeix una baixa es farà una retenció del 25% si es justifica durant els 5 dies hàbils abans d’iniciar el curs. Una vegada començat el curs no hi haurà cap devolució de l’import de matrícula